1. Podnieść jakość budownictwa


Instytut Techniki Budowlanej rozpoczął prace nad przygotowaniem strategii zrównoważonego budownictwa w Polsce. Na początek Instytut przygotowuje projekt "dokumentu dyskusyjnego" dla władz administracyjnych.

9 czerwca 2009 roku ITB zorganizował seminarium szkoleniowe "Wymagania zrównoważonego budownictwa w Polsce", poświęcone regulacjom prawnym, pracom normalizacyjnym oraz problemom z przygotowaniem takiej strategii. Jadwiga Tworek - pełnomocnik dyrektora ITB ds. harmonizacji europejskiej poinformowała o prawdziwej ofensywie legislacyjnej UE w zakresie budownictwa zrównoważonego. Wśród nowych inicjatyw Komisji Europejskiej warto wymienić projekt rozpożądzenia dotyczącego zharmonizowanego sposobu wprowadzania na rynek wyrobów budowlanych oraz projekt rozporządzenia Komisji ws. "zielonych" zamówień publicznych ( GPP ). Zdaniem Komisji aspekty zrównoważonego budownictwa należy wprowadzić do norm projektowych, o czym mówił dr Sebastian Wall. W tym zakresie trwają prace w CEN ( European Committee for Standardization ) oraz w niedawno powołanym w PKN Komitecie Technicznym ds. Zrównoważonego Budownictwa. Ważny jest także rozwój etykietowania ekologicznego wyrobów, referat na ten temat wygłosoł dr Michał Piasecki.W przyszłości świadectwo charakterystyki energetycznej budynku stało by się częścią składową tzw. oceny ekologicznej budynku.

ITB przygotowuje i rozsyła zainteresowanym informator o budownictwie zrównoważonym w UE ( patrz: www.itb.pl/zrownowazone-budownictwo ).

"Termomodernizacja i co dalej" - to z kolei tytuł seminarium szkoleniowego, które odbyło się w dniach 15-16 czerwca 2009 roku w Miedzeszynie, a które ITB przygotował we współpracy ze Związkiem Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa ( ZPPMdB ) oraz firmami Termo Organika i Sto-ispo. W seminarium uczestniczyli m.in. Marek Kaproń - dyrektor ITB oraz Ryszard Kowalski - przewodniczący ZPPMdB. Obrady podzielono na trzy części dotyczące: środowiska regulacyjnego, rynku i techniki. Warto zwrócić uwagę na to połączenie, gdyż, jak powiedział Ryszard Kowalsk, zwykle mówimy energia, a myślimy pieniądze. Wskazał on także na fakt, że w najbliżych latach będą rozły ceny zarówno energii, jak i koszty inwestycji termomodernizacyjnych ( ze względu choćby na nowe technologie oraz wyższe kwalifikacje pracowników ). Tym cenniejsze jest każde wsparcie dla termomodernizacji. Obecnie takim wsparciem jest obniżona stawka VAT dla budownictwa mieszkaniowego i ustawa termomodernizacyjna, ponadto powstaje projekt wspierania prostych inwestycji ( wymiana okien, drzwi, docieplanie ścian, wymiana kotłów, montaż kolektorów ),skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych i do wspólnot mieszkaniowych. Projekt zakłada udzilanie gwarancji kredytowych przez BGK bankom kredytującym finansowanie takich inwestycji.

Obecne oczekiwania inwestorów w zakresie docieplania koncentrują się na dobrej izolacyjności i estetycznej elewacji za możliwie niską cenę. Wiele na seminarium mówiono o jakości ocieplania i docieplania, o technologi ocieplania ścian zewnętrznych ( ETICS ), jej wpływie na bezpieczeństwo pożarowe, akustykę, błędach wykonawczych oraz innowacjach w zakresie ocieplania. Pracownicy ITB opracowali nową instrukcję"Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania' ( nr 447/2009 ).

Jest przygotowywany projekt norm zharmonizowanych na ETICS, choć będą to normy tylko na pewne zakresy zastosowań, np. ocieplanie na podłożu betonowym.

Technologia ocieplania zewnętrznych ścian budynków w Polsce przez wile lat była nazywana BSO, obecnie stosowany jest skrót ETICS ( ang. External Thermal Insulation Composite System ).

W walce o jakość termomodernizacji ważną rolę odgrywają aprobaty, rekomendacje techniczne i certyfikaty udzielane przez ITB. Nowością będzie certyfikacja osób wykonujących i nadzorujących prace termomodernizacyjne.
Czytaj więcej...