Pracownicy i współpracownicy

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych pozyskanych od pracownika lub współpracownika

Informujemy, że:

  1. Administratorem Pańskich danych osobowych jest ALLES-ELEWACJE Spółka z o.o. w Baranowie,  ul. Lipowa 19, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000395632, tel.: 61 848-90-98, adres e-mail: biuro@elewacje-alles.pl
  2. Celem zbierania danych jest zawarcie i realizacja umowy o pracę/umowy o współpracy.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o pracę/umowy o współpracy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy o pracę/umowy o współpracy i jej realizacja.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy o pracę/umowy o współpracy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).